Eettiset toiminta­periaatteet

Leden Group

Leden Groupin eettiset toiminta­periaatteet

Nämä eettiset toimintaperiaatteet koskevat Leden Groupia ja sen tytäryhtiöitä. Leden Group odottaa kaikkien noudattavan näitä eettisiä toimintaohjeita ja niihin liittyviä käytäntöjä, sääntöjä ja määräyksiä sekä toimivan niiden mukaisesti. Kannustamme työntekijöitämme ja sidosryhmiämme myös ilmoittamaan mahdollisista huolenaiheista ja korostamaan hyviä käytäntöjä.

Työtä koskevat standardit ja ihmisoikeudet

Leden Group on sitoutunut kunnioittamaan ihmis- ja työoikeuksia YK:n ihmisoikeusjulistuksen sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n periaatteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet myös varmistamaan, että tuotteemme eivät sisällä konfliktimineraaleja eivätkä siten riko ihmisoikeuksia.

Nämä eettiset toimintaperiaatteet pohjautuvat näihin ja muihin kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin.

Lapsityö
Leden Groupilla on nollatoleranssi lapsityötä kohtaan. Kaikki työntekijät ovat ylittäneet työskentelymaansa laillisen työnteon alaikärajan. Odotamme kaikkien kanssamme yhteistyötä tekevien organisaatioiden noudattavan näitä periaatteita.

Pakkotyö
Leden Groupilla on nollatoleranssi pakkotyötä kohtaan. Leden Groupissa työntekijöiden työsuhteet perustuvat vapaaehtoisuuteen, eikä niihin liity uhkia. Odotamme kaikkien kanssamme yhteistyötä tekevien organisaatioiden noudattavan näitä periaatteita.

Työkäytännöt ja työntekijöiden rekrytointi
Leden Group tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Arvostamme toisiamme ja tiedämme, että työntekijämme ovat erilaisten taustojensa ja taitojensa ansiosta menestyksemme takuu. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Leden Group arvostaa monimuotoisuutta ja oikeudenmukaista kohtelua sekä työntekijöiden yhdenvertaisia työnsaanti-, korvaus-, kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia.

Työntekijämme on valittu heidän saavutustensa, pätevyytensä, ansioidensa ja taitojensa perusteella.

Meillä on nollatoleranssi syrjintää kohtaan rekrytoinnissa, palkkauksessa sekä työntekijöiden kehittymisessä ja etenemisessä iästä, sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, siviilisäädystä tai vanhemmuudesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliittojen jäsenyydestä, uskonnosta tai uskomuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintarajoitteesta riippumatta.

Osallistumisvapaus
Leden Group tunnistaa perusoikeuden ilmaisunvapauteen ja työntekijöiden oikeuden osallistua yksilöinä esimerkiksi poliittiseen toimintaan paikallisten lakien ja säädösten puitteissa. Näissä on kuitenkin tehtävä selväksi, että henkilökohtaiset näkemykset ja mielipiteet ovat henkilökohtaisia, eivätkä edusta Leden Groupin kantaa.

Häirintä
Leden Groupilla on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää kohtaan koskien niin työntekijöihin kuin liikekumppaneihin kohdistuvaa seksuaalista, henkistä ja fyysistä väkivaltaa sekä kiusaamista.

Leden Group on sitoutunut noudattamaan sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. Odotamme myös kaikkien toimittajiemme ja liikekumppaneidemme noudattavan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Kansallinen lainsäädäntö
Leden Group pyrkii ylläpitämään korkeita eettisiä ja lainmukaisia standardeja. Seuraamme aktiivisesti vaatimustenmukaisuuttamme suhteessa kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja säädöksiin. Emme hyväksy sovellettavia lakeja ja määräyksiä koskevia rikkomuksia työntekijöiltämme, toimittajiltamme emmekä yhteistyökumppaneiltamme.

Lainsäädännön seuraaminen ja tietoisuus lainmukaisuudesta kaikessa toiminnassa
Leden Group varmistaa, että sen työntekijät tuntevat heidän päivittäisiin työtehtäviinsä ja vastuualueisiinsa liittyvät lait ja säädökset. Esihenkilöiden ja työnjohtajien tulee varmistaa, että sovellettavat määräykset tunnetaan, ne ovat saatavilla ja niitä noudatetaan. Odotamme samaa myös kaikilta toimittajiltamme ja liikekumppaneiltamme.
Ympäristön tilaa, työntekijöitä, yhdenvertaisuutta, yhdistymisvapautta, työ- ja tuoteturvallisuutta, kilpailun, kuluttajien ja asiakkaiden suojelua sekä lahjonnan ja korruption vastaisuutta koskeva lainsäädäntö on meille tärkeä. Leden Groupin hyvä hallintotapa auttaa vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksiin.

Leden Group on sitoutunut toimimaan tiukkojen työterveyttä- ja turvallisuutta koskevien määräysten ja standardien mukaisesti. Työntekijöidemme hyvinvointi ja turvallisuus on meille tärkeää. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Kaikki tehtaamme ovat jo nyt tai pian ISO 45001 -sertifioituja.

Turvallinen työympäristö
Leden Group pyrkii tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työpaikan. Pyrimme jatkuvasti estämään tapaturmia ja vammoja tunnistamalla työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä ja ryhtymällä korjaaviin toimenpiteisiin. Vastaamme työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Tarjoamme työpaikan, joka mahdollistaa työ- ja perhe-elämän välisen tasapainon ja jossa elämän eri vaiheet otetaan huomioon.

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden huomioiminen ja niistä viestiminen
Kannustamme työntekijöitämme huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja tekemään päivittäiset työtehtävänsä vaarantamatta omaa tai muiden työntekijöiden turvallisuutta työpaikallaan. Odotamme, että työntekijämme ja kaikki, joiden kanssa teemme yhteistyötä, noudattavat työterveyttä- ja turvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä sekä Leden Groupin sitoumuksia ja vaatimuksia.

Kannustamme työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan kaikista tapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä turvallisuus- ja terveysriskeistä. Kaikkien Leden Groupin työntekijöiden tulee tuntea paikalliset työturvallisuus- ja terveyskäytännöt ja -ohjeet ja noudattaa niitä. Varmistamme, että työntekijämme on perehdytetty turvalliseen työntekoon, emmekä tee mitään, mikä ei ole turvallista.

Olemme huumeeton ja alkoholiton työpaikka. Työskenteleminen huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena on kielletty.

Leden Group on sitoutunut toimimaan ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Kaikki tehtaamme ovat ISO 14001 -sertifioituja.

Ympäristövaikutusten minimointi
Leden Group on sitoutunut toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Käytämme materiaaleja ja luonnonvaroja tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme kehittämällä ja parantamalla prosessejamme jatkuvasti.

Ympäristöä koskevien velvoitteiden huomioiminen ja niistä viestiminen
Kannustamme työntekijöitämme toimimaan ympäristöystävällisellä tavalla. Kaikki työntekijämme tuntevat QEHS-sitoumuksemme ja -vaatimuksemme ja noudattavat niitä.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja edistämme maailmanlaajuista vastuullisuutta.

Kannustamme työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan mahdollisista ympäristöämme koskevista rikkomuksista.

Tuotteiden laadun varmistaminen
Leden Group on sitoutunut jatkuviin parannustoimenpiteisiin tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Huomioimme asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset kaikessa toiminnassamme Lean-periaatteiden mukaisesti.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja arvostamme heidän palautettaan. Noudattamalla alan standardeja ja ylläpitämällä korkeaa laatua ja prosessien tehokasta valvontaa pyrimme välttämään mahdollisia laatuongelmia. Jos tällaisia ongelmia ilmenee, ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin juurisyiden löytämiseksi ja ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin niiden toistumisen ehkäisemiseksi.

Leden Group noudattaa korkeaa liiketoiminnan etiikkaa. Kunnioitamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä kaikessa toiminnassamme ja kaikissa toimipaikoissamme.

Leden Groupin eettiset toimintaperiaatteet eivät ole koskaan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, ja asetamme niitäkin korkeammat standardit.

Emme hyväksy korruptioon liittyvää toimintaa, lahjonta mukaan lukien, ja pyrimme välttämään eturistiriitoja. Suojelemme omia ja sidosryhmiemme luottamuksellisia tietoja, aineetonta omaisuutta ja etuja.

Korruptio
Leden Groupilla on nollatoleranssi korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Emme sponsoroi mitään sellaista toimintaa, joka on vastoin Leden Groupin periaatteita ja arvoja. Toimimme lakien ja säädösten mukaisesti ja vastustamme korruptiota, rajanpesua ja terrorismia.

Emme tee mitään lahjoituksia tai maksa maksuja poliittisille puolueille tai yksittäisille poliitikoille.

Lahjat ja asiattomat maksut
Leden Group ei ota vastaan tai anna lahjoja, lukuun ottamatta sellaisia, joita voidaan pitää kohtuullisena vieraanvaraisuutena normaalin liiketoiminnan puitteissa. Noudatamme huvitusten ja lahjojen antamista sekä vastaanottamista koskevaa lainsäädäntöä. Emme ota vastaan tai tarjoa lahjuksia. Kaikki lahjat, viihde tai muut henkilökohtaiset edut, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoomme tai liikesuhteisiimme tai vahingoittaa Leden Groupin sidosryhmien mainetta, ovat kiellettyjä.

Eturistiriita
Leden Group välttää tilanteita, joissa yksityiset edut voivat olla ristiriidassa Leden Groupin etujen kanssa. Odotamme työntekijöidemme edistävän Leden Groupin etuja ja toimimalla vastuullisesti välttävän eturistiriitoihin johtavaa toimintaa.
Emme hyväksy, että työntekijät hankkivat henkilökohtaista etua heidän työtehtävästään riippumatta. Huomioimme sidosryhmiemme eturistiriidat tehdessämme päätöksiä. Jos tällaisia ristiriitoja ilmenee tai voi ilmetä, työntekijöillämme on velvollisuus ilmoittaa niistä tai konsultoida esihenkilöään kirjallisesti.

Luottamukselliset tiedot
Leden Groupin ja sen työntekijöiden vastuulla on suojata omia ja sidosryhmiemme luottamuksellisia liiketoimintaan liittyviä tietoja väärinkäytöltä tai joutumiselta kolmansien osapuolten tietoon. Varmistamme, että luottamuksellisiin tietoihin pääsevät käsiksi vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat niitä päivittäisessä työssään, ja vältämme niistä keskustelemista yhteisissä tiloissa ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Kunnioitamme omaa ja muiden aineetonta omaisuutta ja etuja.

Toiminnan läpinäkyvyys
Leden Group välttää tilanteita, joissa yksityiset edut voivat olla ristiriidassa Leden Groupin etujen kanssa. Odotamme työntekijöidemme edistävän Leden Groupin etuja ja toimimalla vastuullisesti välttävän eturistiriitoihin johtavaa toimintaa.
Emme hyväksy, että työntekijät hankkivat henkilökohtaista etua heidän työtehtävästään riippumatta. Huomioimme sidosryhmiemme eturistiriidat tehdessämme päätöksiä. Jos tällaisia ristiriitoja ilmenee tai voi ilmetä, työntekijöillämme on velvollisuus ilmoittaa niistä tai konsultoida esihenkilöään kirjallisesti.

Velvollisuuksien valvonta ja niistä ilmoittaminen
Leden Group seuraa eettisten toimintaperiaatteiden käyttöönottoa jatkuvasti. Kaikki niihin liittyvät huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti kehittämällä liiketoimintakäytäntöjä.

Leden Group kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan mahdollisista huolenaiheista, ja velvollisuutenamme on toimia Leden Groupin eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Mahdollisista rikkomuksista on ilmoitettava. Ota yhteyttä esihenkilöösi ja ilmoita tapauksesta. Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä niin. Kaikki ilmoitukset käsitellään ja ilmoittajaa suojellaan.

Yleistä
Leden Groupilla kaiken viestinnän tulee kanavasta riippumatta olla linjassa Leden Groupin eettisten toimintaperiaatteiden ja arvojen kanssa.

Kerromme Leden Groupin eettisistä toimintaperiaatteista työntekijöillemme, esihenkilöillemme, toimittajillemme ja liikekumppaneillemme. Odotamme kaikkien sidosryhmiemme toimivan näiden eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Mahdolliset rikkomukset voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin tai vaarantaa liikesuhteen Leden Groupin kanssa, sopimuksen päättäminen mukaan lukien.

Huolenaiheista ilmoittaminen
Jos havaitset rikkomuksen, ota yhteyttä esihenkilöösi tai HR-päällikköön, tai tee yksityinen OHS-raportti Leden Groupin Sharepointissa.

Leden Group haluaa edistää avointa toimintakulttuuria ja olemme ottaneet käyttöön rikkomusepäilyjen ilmoituskanavan.

Rikkomusepäilyjen ilmoituskanava ”First Whistle” on ulkoisen palveluntuottajan toteuttama turvallinen ja suojattu järjestelmä, joka toimii irrallaan omista järjestelmistämme. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ja nimettömästi. Whistleblowing-kanava tarjoaa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. Huomioithan, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta väärinkäytöksestä tehdään ensisijaisesti organisaation omaan, sisäiseen ilmoituskanavaan. Ilmoituskanavassa ei käsitellä asiakaspalautteita tai reklamaatioita. Ilmoituksen tekijän tulee toimia vilpittömin mielin ja rehellisesti. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Käsittelyyn osallistuvat nimetyt henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus. Palaute ilmoitukseen annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Jos olet jo tehnyt ilmoituksen ja hukkasit tapauskohtaisen koodin, tee uusi ilmoitus, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseen.

Käyttämämme whistleblowing-kanava on käytettävissä suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

Kaikista ilmoituksista teemme yhteenvedon yhtiön hallitukselle toiminnan kehittämiseksi.

Vaatimustenmukaisuuden poikkeamat
Leden Groupin toimittajien eettisiä toimintaohjeita koskevista poikkeamista voi ilmoittaa luottamuksellisesti seuraavilla tavoilla:

Puhelimitse…

Verkossa…

Sähköpostitse…

Leden Groupin
eettiset toiminta­periaatteet toimittajille

Nämä eettiset toimintaperiaatteet koskevat kaikkia toimittajia ja yhteistyökumppaneita, jotka toimittavat tuotteita tai palveluita Leden Groupille ja sen tytäryhtiöille.

Leden Group edellyttää, että sen toimittajat ja yhteistyökumppanit noudattavat näitä eettisiä toimintaperiaatteita liiketoimissaan Leden Groupin ja sen tytäryhtiöiden kanssa.

Yleiset vastuut

Leden Groupin toimittajien tulee noudattaa näitä eettisiä periaatteita, lait, määräykset ja säännöt sekä Leden Groupin käytännöt mukaan lukien, niissä toimipaikoissa ja maissa, joissa he toimivat.

Toimittajien odotetaan tuntevan heidän toimittajiensa ja yhteistyökumppaniensa liiketoimintakäytännöt. Toimittajat vastaavat sen varmistamisesta, että nämä toimivat näiden eettisten periaatteiden mukaisesti.

Leden Group voi päättää yhteistyön sellaisten toimittajien kanssa, jotka eivät noudata näitä eettisiä toimintaperiaatteita

Työ- ja ihmisoikeudet ja ympäristö

Työtä koskevat standardit ja ihmisoikeudet
Leden Group on sitoutunut kunnioittamaan ihmis- ja työoikeuksia YK:n ihmisoikeusjulistuksen sekä YK:n Global Compact -aloitteen ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n periaatteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet myös varmistamaan, että tuotteemme eivät sisällä konfliktimineraaleja eivätkä siten loukkaa ihmisoikeuksia.

Nämä eettiset toimintaperiaatteet pohjautuvat yllä mainittuihin ja muihin kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin.

Lapsityö
Leden Groupilla on nollatoleranssi lapsityötä kohtaan. Kaikki työntekijät ovat ylittäneen työskentelymaansa laillisen työnteon alaikärajan. Odotamme kaikkien kanssamme yhteistyötä tekevien organisaatioiden noudattavan näitä periaatteita.

Pakkotyö
Leden Groupilla on nollatoleranssi pakkotyötä kohtaan. Leden Groupissa työntekijöiden työsuhteet perustuvat vapaaehtoisuuteen, eikä niihin liity uhkia. Odotamme kaikkien kanssamme yhteistyötä tekevien organisaatioiden noudattavan näitä periaatteita.

Työkäytännöt ja työntekijöiden rekrytointi
Leden Group tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ja inspiroivan työympäristön. Arvostamme toisiamme ja tiedämme, että työntekijämme ovat erilaisten taustojensa ja taitojensa ansiosta menestyksemme takuu. Kohtelemme kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Leden Group arvostaa monimuotoisuutta ja oikeudenmukaista kohtelua sekä työntekijöiden yhdenvertaisia työnsaanti-, korvaus-, kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia.

Työntekijämme on valittu heidän saavutustensa, pätevyytensä, ansioidensa ja taitojensa perusteella

Meillä on nollatoleranssi syrjintää kohtaan rekrytoinnissa, palkkauksessa sekä työntekijöiden kehittymisessä ja etenemisessä iästä, sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, siviilisäädystä tai vanhemmuudesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliittojen jäsenyydestä, uskonnosta tai uskomuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintarajoitteesta riippumatta.

Häirintä
Leden Groupilla on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää kohtaan koskien niin työntekijöihin kuin liikekumppaneihin kohdistuvaa seksuaalista, henkistä ja fyysistä väkivaltaa sekä kiusaamista.

Lainsäädännön noudattaminen
Leden Group on sitoutunut noudattamaan sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. Odotamme myös kaikkien toimittajiemme ja liikekumppaneidemme noudattavan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Työterveys ja -turvallisuus
Leden Group on sitoutunut toimimaan tiukkojen työterveyttä- ja turvallisuutta koskevien määräysten ja standardien mukaisesti. Työntekijöidemme hyvinvointi ja turvallisuus on meille tärkeää. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Kaikki tehtaamme ovat jo nyt tai pian ISO 45001 -sertifioituja.

Turvallinen työympäristö
Leden Group pyrkii tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työpaikan. Pyrimme jatkuvasti estämään tapaturmia ja vammoja tunnistamalla työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä ja ryhtymällä korjaaviin toimenpiteisiin. Vastaamme työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Tarjoamme työpaikan, joka mahdollistaa työ- ja perhe-elämän välisen tasapainon ja jossa elämän eri vaiheet otetaan huomioon.

Ympäristö
Leden Group on sitoutunut toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Käytämme materiaaleja ja luonnonvaroja tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme kehittämällä ja parantamalla prosessejamme jatkuvasti.

Kannustamme työntekijöitämme toimimaan ympäristöystävällisellä tavalla. Kaikki työntekijämme tuntevat QEHS-sitoumuksemme ja -vaatimuksemme ja noudattavat niitä.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja edistämme maailmanlaajuista vastuullisuutta. Toimittajiemme on toimitettava tiedot kielletyistä ja rajoitetuista aineista (REACH, RoHS jne.) tuotteidensa mukana.

Kannustamme työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan mahdollisista ympäristöämme koskevista rikkomuksista.

Lahjat ja asiattomat maksut
Leden Group ei ota vastaan tai anna lahjoja, lukuun ottamatta sellaisia, joita voidaan pitää kohtuullisena vieraanvaraisuutena normaalin liiketoiminnan puitteissa. Noudatamme viihteen ja lahjojen antamista ja tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä. Emme ota vastaan tai tarjoa lahjuksia. Kaikki lahjat, viihde tai muut henkilökohtaiset edut, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoomme tai liikesuhteisiimme tai vahingoittaa Leden Groupin sidosryhmien mainetta, ovat kiellettyjä.

Eturistiriita
Leden Group välttää tilanteita, joissa yksityiset edut voivat olla ristiriidassa Leden Groupin etujen kanssa. Odotamme työntekijöidemme edistävän Leden Groupin etuja ja toimimalla vastuullisesti välttävän eturistiriitoihin johtavaa toimintaa.
Emme hyväksy, että työntekijät hankkivat henkilökohtaista etua heidän työtehtävästään riippumatta. Huomioimme sidosryhmiemme eturistiriidat tehdessämme päätöksiä. Jos tällaisia ristiriitoja ilmenee tai voi ilmetä, työntekijöillämme on velvollisuus ilmoittaa niistä tai konsultoida esihenkilöään kirjallisesti.

Luottamukselliset tiedot
Leden Groupin ja sen työntekijöiden vastuulla on suojata omia ja sidosryhmiemme luottamuksellisia liiketoimintaan liittyviä tietoja väärinkäytöltä tai joutumiselta kolmansien osapuolten tietoon. Varmistamme, että luottamuksellisiin tietoihin pääsevät käsiksi vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat niitä päivittäisessä työssään, ja vältämme niistä keskustelemista yhteisissä tiloissa ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.

Kunnioitamme omaa ja muiden aineetonta omaisuutta ja etuja.

Toiminnan läpinäkyvyys
Leden Group kilpailee reilusti ja edistää avointa kilpailua ja vapaita markkinoita. Toimimme hyvänä yrityskansalaisena kaikessa toiminnassamme ja kaikissa toimipaikoissamme. Viestintämme on asianmukaista, faktoihin pohjautuvaa ja rehellistä.

Emme osallistu kartellin kaltaiseen toimintaan kilpailijoidemme kanssa hintojen, markkinaosuuksien tai vastaavan toiminnan osalta.

Toimittajan hallintajärjestelmä
Leden Group edellyttää, että toimittajilla on käytössään hallintajärjestelmä sen varmistamiseen, että he toimivat sovellettavien lakien, säädösten ja Leden Groupin käytäntöjen ja näiden eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja tunnistavat ja vähentävät kaikkia toimintaan liittyviä riskejä näihin periaatteisiin liittyen.

Laadunhallinta-, ympäristöhallinta- ja toiminnanhallintajärjestelmää, kuten ISO 9001, 14001 ja 45001, suositellaan.

Viestintä
Leden Groupilla kaiken viestinnän tulee kanavasta riippumatta olla linjassa Leden Groupin eettisten toimintaperiaatteiden ja arvojen kanssa.

Kerromme Leden Groupin eettisistä toimintaperiaatteista työntekijöillemme, esihenkilöillemme, toimittajillemme ja liikekumppaneillemme. Odotamme kaikkien sidosryhmiemme toimivan näiden eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Mahdolliset rikkomukset voivat johtaa kurinpidollisiin toimiin tai vaarantaa liikesuhteen Leden Groupin kanssa, sopimuksen päättäminen mukaan lukien.

Huolenaiheista ilmoittaminen
Leden Group kannustaa työntekijöitä ilmoittamaan mahdollisista huolenaiheista, ja velvollisuutenamme on toimia Leden Groupin eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Mahdollisista rikkomuksista on ilmoitettava. Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi ja ilmoita tapauksesta. Meillä kaikilla on velvollisuus tehdä niin. Kaikki ilmoitukset käsitellään ja ilmoittajaa suojellaan.

Vaatimustenmukaisuuden poikkeamat
Leden Groupin toimittajien eettisiä toimintaohjeita koskevista poikkeamista voi ilmoittaa luottamuksellisesti seuraavilla tavoilla:

Whistleblowing-kanavan kautta, tulossa pian

Puhelimitse, tulossa pian

Verkossa, tulossa

Sähköpostitse, tulossa

Leden Group konflikti­mineraaleja koskeva käytäntö

Leden Group on sitoutunut kunnioittamaan ihmis- ja työoikeuksia YK:n ihmisoikeusjulistuksen sekä YK:n Global Compact ‑aloitteen ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n periaatteiden mukaisesti.

Olemme sitoutuneet myös varmistamaan, että tuotteemme eivät sisällä konfliktimineraaleja eivätkä siten loukkaa ihmisoikeuksia.

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, jotka on tuotettu vastuullisesti, kuten eettisissä toimintaperiaatteissamme mainitaan.

Olemme sitoutuneet noudattamaan sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. Odotamme myös kaikkien toimittajiemme ja liikekumppaneidemme noudattavan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Leden Group arvostaa ja edistää ihmisoikeuksia, ja varmistamme, että tuotteemme ja prosessimme eivät sisällä EU:n konfliktimineraaleja koskevan asetuksen ja Yhdysvaltojen konfliktimineraaleja koskevan Dodd-Frank-lain kohdan 1502 mukaisia konfliktimineraaleja.

Leden Group ei hanki konfliktimineraaleja suoraan tuotteitaan ja prosessejaan varten. Odotamme, että mitkään toimittajiemme materiaalit ja komponentit eivät sisällä konfliktimineraaleja.

Pyrimme parhaamme mukaan tunnistamaan prosessit, tuotteet ja toimittajat, joihin konfliktimineraaleja koskeva säädös vaikuttaa.

Konfliktimineraaleja koskevan käytäntömme ja eettisten toimintaperiaatteidemme noudattaminen määrittää hankintapäätöksemme.

Odotamme toimittajillamme olevan konfliktimineraaleja koskeva käytäntö, ja noudatamme asianmukaista huolellisuutta näiden mineraalien lähteiden selvittämisessä. Edellytämme, että toimittajamme käyttävät Responsible Minerals Initiative –hankkeen (RMI) konfliktimineraaleja koskevaa kaaviota.