Skip to main content

Vastuullisuus

Leden Group

Leden Group
ESG Vastuullisuus

Leden Group vastuullisuusperiaatteet on kuvattu yhtiön arvoissa. Arvoihimme kuuluvat

 • yhteistyö (Cooperate) kaikkien sidosryhmien kanssa,
 • vastuullinen toiminta (Accountable) antamalla parhaamme kaikessa toiminnassamme,
 • kunnioittava suhtautuminen (Respect) ja rehellisyys kollegoitamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan sekä
 • korkeat ympäristöä (Environmental), yhteiskuntaa ja hallintoa koskevat standardit.

Yhdessä nämä muodostavat englanninkielisen toimintaa kuvaavan lyhenteen: CARE – Huolehtia.

Yleistä

Vastuullisuuttamme ohjaavat yhtiön eettiset pelisäännöt ja vastuullisuusstrategia, jonka keskeisimmät painopistealueet ovat a) hiilijalanjäljen pienentäminen b) materiaalitehokkuus sekä c) henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi.

Leden Group on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Johdon sitoutumisella, hyvällä hallintotavalla sekä vastuullisuuspainopistealueita aktiivisesti kehittämällä pystymme eniten lisäämään sidosryhmiemme ja ympäristön hyvinvointia.

Painopistealueiden kehittämiseen on luotu seurattavat mittaristot ESG-vastuullisuusperiaatteet huomioiden.

Viestimme vastuullisuudesta systemaattisesti sidosryhmillemme edistääksemme vastuullista toimintaa.

Ympäristövastuullisuus

Yleistä

Me Leden Groupissa olemme sitoutuneet toimimaan energiatehokkaasti ja pienentämään toimintamme haitallisia ympäristö- ja päästövaikutuksia kehittämällä prosessejamme jatkuvasti. Tehostamme resurssien käyttöä ja ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönottoa YK:n periaatteiden mukaisesti.

Kehitämme toimintaamme vähentääksemme syntyvän jätteen määrää. Kierrätys huomioidaan kaikessa toiminnassamme. Toiminnassa syntyvä metalliromu kierrätetään 100 prosenttisesti. Toimintamme tavoite on, että siitä ei synny kaatopaikkajätettä. Leden Group on sitoutunut siirtymään uusiutuvan sähköenergian käyttöön.

Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme hiilijalanjälkeä toteuttamalla ympäristöohjelman mukaisia toimenpiteitä energiatehokkuuden varmistamiseksi. Energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset ovat osana valintakriteereitä kaikissa hankinnoissamme. Edellytämme toimittajiltamme sitoutumista Leden Groupin eettisten pelisääntöjen sekä vastuullisuusohjelman mukaisen toimintaan.

Leden Group toimii voimassa olevan ympäristölainsäädännön, asetusten sekä säädösten mukaisesti edellyttäen toimittajiltamme samaa:

 • REACH
 • RoHS
 • EHS-säädökset
 • Ympäristöluvat

Kaikki eurooppalaiset toimipisteemme ovat ISO 14001 sertifioituja.

Mittarit:

C0²-tonnit, käytetty energia MWh/tuotettu tonni, sekäjäte kg/tuotettu tonni

Leden Group Suomi; hiilijalanjälki, Leden Group Suomi; sekäjäte, Leden Group Suomi; MWh/tuotettu t

Sosiaalinen vastuullisuus

Yleistä

Leden Group kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia toiminnassaan. Olemme sitoutuneet tarjoamaan työympäristön, jossa jokaista yksilöä kohdellaan kunnioittavasti ja arvostaen taustasta riippumatta. Kaikenlainen syrjintä rekrytoinnista ja toiminnassamme on kiellettyä.

Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä omassa emmekä verkostomme toiminnassa. Takaamme turvalliset työolosuhteet ja odotamme samaa kumppaneiltamme.

Arvostamme monimuotoisuutta ja oikeudenmukaista kohtelua noudattamalla nollatoleranssia kaikenlaista häirintää kohden.

Varmistamme, että toimimme paikallisen työlainsäädännön mukaan.

Tavoitteemme on varmistaa henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi kehittämällä toimintaa sekä mittaamalla työtyytyväisyyttä. Tarjoamme aktiivisesti henkilöstölle kouluttautumis- ja urapolkumahdollisuuksia itsensä sekä kehittämiseen että työuralla etenemiseen. Huomioimme henkilöstön eri elämänvaiheet työjärjestelyissämme.

Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.  Panostamme työkyvyn ylläpitoon tarjoamalla henkilöstöllemme sekä sidosryhmillemme mahdollisuuden kehittää kaikkea toimintaa 0-tapaturmatavoitteen saavuttamiseksi.

Visiomme on olla halutuin työpaikka, jossa on avoin toimintakulttuuri ja mahdollisuus sen kehittämiseen. Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia säännöllisesti ja esimiestemme tehtävä on kiinnittää huomiota alaistensa jaksamiseen ja viihtyvyyteen. Tasa-arvon toteutumista seuraamme tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Kaikki eurooppalaiset tehtaamme ovat ISO 45001 sertifioituja.

Hallinnollinen vastuullisuus

Yleistä

Leden Group on sitoutunut kestävään kehitykseen ja tavoitteemme on vastata sidosryhmiemme ja asiakkaamme odotuksiin. Kestävä kehitys vaatii toteutuakseen työhyvinvoinnin varmistamisen yhdessä tehokkuuden, kannattavuuden sekä kilpailukyvyn kanssa kaikissa operaatioissa. Vahva taloudellinen suorituskyky on edellytys ympäristön sekä sosiaalisen vastuullisuuden kehittämiseen.

Vastuullisuusohjelmaa toteutetaan laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspolitiikan sekä eettisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Samalla toimintaa kehitetään jatkuvasti Leden Groupin arvot sekä hyvä hallintotapa huomioiden.

Odotamme myös toimittajiemme noudattavan kestäviä toimintamalleja muun muassa työ- ja ihmisoikeuksien sekä ympäristön suhteen, Leden Groupin vastuullisuusohjelma sekä eettiset toimintamallit huomioiden. Toimittajien tulee noudattaa lakeja, määräyksiä sekä sääntöjä toimialueensa mukaisesti.

Laadun-, ympäristön- sekä työsuojelunhallintajärjestelmiä suositellaan käyttöönotettaviksi toimittajilla sekä yhteistyökumppaneilla, kuten ISO 9001, 14001 & 45001.

Yrityksen johto on sitoutunut vastuullisuusstrategian toteuttamiseen ja on vastuussa vuositason tavoitteista sekä toimenpiteiden seurannasta kaikki toiminta huomioiden, lähtien päivittäisestä johtamisesta hallitustyöskentelyyn. Vastuullisuusstrategia kattaa kolme eri osa-aluetta, joiden avulla vähennämme toimintamme hiilijalanjälkeä tehokkaalla materiaalin käytöllä sekä huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesti.

Seuraamme vastuullisuusohjelman toteutumista ja eettisten pelisääntöjen noudattamista myös kannustamalla työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan mahdollista ympäristöämme koskevista rikkomuksista.

Sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin

Leden Group on tunnistanut viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin sitoutumalla pystymme eniten vaikuttamaan sidosryhmiemme ja ympäristön hyvinvointiin. Seuraavassa kuvaukset tavoitteista, omasta toiminnastamme näiden tavoitteiden eteen sekä tiivis kuvaus tavoitteiden seurannasta.

Leden sitoutuu

 • Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 • Miten toimimme? Tehostamme YK:n tavoitteiden mukaisesti resurssien käyttöä ja lisäämme puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.
 • Odotamme myös toimittajiltamme, että Leden Group on sitoutunut toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Käytämme materiaaleja ja luonnonvaroja tehokkaasti ja pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksemme kehittämällä ja parantamalla prosessejamme jatkuvasti.
 • Seuraamme resurssitehokkuutta ja hiilijalanjälkeämme jatkuvasti.

Leden sitoutuu

 • Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 • Miten toimimme? Pyrimme jatkuvasti vähentämään hiilijalanjälkeämme sekä tuotannossa että muussa toiminnassamme. Tuotannossa tähtäämme materiaalin mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Samoin kierrätämme suuren osan materiaalista sataprosenttisesti. Myös kuljetusten optimointi vähentää osaltaan energian käyttöä. Käytämämme ainoastaan uusiutuvaa sähköenergiaa.
 • Seuraamme säännöllisesti materiaalin käyttöä sekä kierrätystä.

Leden sitoutuu

 • Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 • Miten toimimme? Leden Group arvostaa monimuotoisuutta ja oikeudenmukaista kohtelua sekä työntekijöiden yhdenvertaisia työnsaanti-, korvaus-, kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia.
 • Meillä on nollatoleranssi syrjintää kohtaan rekrytoinnissa, palkkauksessa sekä työntekijöiden kehittymisessä ja etenemisessä iästä, sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, siviilisäädystä tai vanhemmuudesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliittojen jäsenyydestä, uskonnosta tai uskomuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai toimintarajoitteesta riippumatta.
 • Leden Groupilla on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää kohtaan.
 • Tätä seuraamme säännöllisesti tasa-arvosuunnitelman avulla

Leden sitoutuu

 • Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 • Miten toimimme? Olemme paikallisesti merkittävä työnantaja. Tarjoamme pitkäaikaisia työsuhteita, joissa henkilöstöllä on monipuoliset mahdollisuudet kehittää osaamistaan.
 • Leden Group on sitoutunut toimimaan tiukkojen työterveyttä- ja turvallisuutta koskevien määräysten ja standardien mukaisesti. Työntekijöidemme hyvinvointi ja turvallisuus on meille tärkeää. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Kaikki tehtaamme ovat jo nyt tai pian ISO 45001 -sertifioituja.
 • Pyrimme jatkuvasti estämään tapaturmia ja vammoja tunnistamalla työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä ja ryhtymällä korjaaviin toimenpiteisiin. Vastaamme työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
 • Varmistamme, että työntekijämme on perehdytetty turvalliseen työntekoon, emmekä tee mitään, mikä ei ole turvallista.
 • Huomioimme henkilöstön eri elämänvaiheet työjärjestelyissä.
 • Seuraamme henkilöstön hyvinvointia säännöllisillä työviihtyvyyskyselyillä. Esimiestemme tehtävä on kiinnittää huomiota alaistensa jaksamiseen ja viihtyvyyteen.

Leden sitoutuu

 • Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
 • Miten toimimme? Edistämme kestäviä tuotantotapoja vaatimalla toimittajiltamme vastaavanlaisia eettisiä periaatteita kuin itseltämme. Leden Groupin toimittajien tulee noudattaa näitä eettisiä periaatteita, lait, määräykset ja säännöt sekä Leden Groupin käytännöt mukaan lukien, niissä toimipaikoissa ja maissa, joissa he toimivat.
 • Odotamme toimittajiemme noudattavan kestäviä toimintamalleja muun muassa työ- ja ihmisoikeuksien ja ympäristön suhteen.
 • Seuraamme vastuullisuutta muun muassa edellyttämällä, että toimittajilla on käytössään hallintajärjestelmä sen varmistamiseen, että he toimivat sovellettavien lakien, säädösten ja Leden Groupin käytäntöjen ja näiden eettisten toimintaperiaatteiden.
 • Laadunhallinta-, ympäristöhallinta- ja toiminnanhallintajärjestelmää, kuten ISO 9001, 14001 ja 45001, suositellaan.
 • Seuraamme eettisten periaatteiden noudattamista myös kannustalla työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan mahdollisista ympäristöämme koskevista rikkomuksista.
 • Samoin toimittajiemme on toimitettava tiedot kielletyistä ja rajoitetuista aineista (REACH, RoHS jne.) tuotteidensa mukana.